Menu

Persondatapolitik for Forbruger Europa netværkets elektroniske sagsbehandlingssystem

I dette afsnit kan du læse om persondatapolitik for Forbruger Europa netværkets elektroniske sagsbehandlingssystem

BESKYTTELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Indholdsfortegnelse

 1. Indledning
 2. Hvorfor behandler vi dine oplysninger?
 3. Hvilke oplysninger indsamler og behandler vi?
 4. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
 5. Hvordan beskytter vi dine oplysninger?
 6. Hvem har adgang til dine oplysninger, og hvem videregives de til?
 7. Hvilke rettigheder har du, og hvordan gør du brug af dem?
 8. Kontaktoplysninger
 9. Hvor finder du nærmere oplysninger?
 1. Indledning

I denne databeskyttelseserklæring kan du læse, hvorfor vi behandler dine personoplysninger, hvordan vi indhenter, behandler og beskytter alle de personoplysninger, du giver os, hvordan vi bruger oplysningerne, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med dine oplysninger (retten til at få adgang, rette, blokere osv.).

De europæiske institutioner er forpligtede til at beskytte og respektere privatlivets fred. Da denne tjeneste/dette system indsamler og behandler dine personoplysninger, finder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger anvendelse.

Forbruger Europa-netværket søger at fremme forbrugernes tillid ved at oplyse borgerne om deres rettigheder som forbrugere og give let adgang til hjælp i de tilfælde, hvor forbrugeren har købt noget i et andet land end sit hjemland (grænseoverskridende handel). Forbruger Europa-kontorerne tilbyder en bred vifte af tjenester til forbrugerne, fra at give oplysninger om forbrugernes rettigheder til rådgivning og støtte i forbindelse med grænseoverskridende klager og oplysning om deres muligheder for at bilægge tvister. De rådgiver også om udenretslige tvistbilæggelsesprocedurer (ATB) for forbrugere overalt i Europa og giver forbrugerne let og informeret adgang til sådanne procedurer, når de ikke har kunnet nå til enighed med den erhvervsdrivende, og der findes en ATB, der kan bruges i deres sag.

For at Forbruger Europa-netværket kan tilbyde borgerne disse tjenester, bruges et it-værktøj, ECC-Net 2, til at indsamle og behandle klager og de nødvendige data, herunder dine personoplysninger. Dette it-værktøj administreres af Europa-Kommissionen.

Indsamling og behandling af ovennævnte personoplysninger gennem ECC-Net 2 følger bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger og mere specifikt artikel 5, litra a) og b).

 1. Hvorfor behandler vi dine oplysninger?

Formål med behandlingen: Kontorchef for E.3: Håndhævelse og klageadgang på forbrugerområdet, Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og Forbrugere, Europa-Kommissionen (herefter kaldet den dataansvarlige) indsamler og bruger dine personoplysninger til brug for arbejdet i Forbruger Europa-kontorerne.

Formålet med Forbruger Europa-kontorernes netværk (Forbruger Europa-netværkets) arbejde er at give forbrugerne information og rådgivning om deres rettigheder samt hjælpe dem med deres grænseoverskridende klager og tvister inden for EU/EØS, så forbrugerne kan få mest muligt ud af det indre marked.

For at varetage denne opgave bruger Forbruger Europa-kontorerne ECC-Net 2 til at behandle relevante data, for så vidt som og så længe det er nødvendigt, til et eller flere af følgende formål:

 • at give Forbruger Europa-kontoret og forbrugeren mulighed for at kommunikere
 • at gøre det muligt at vurdere en anmodning
 • at forsøge at løse klager eller tvister enten direkte med den erhvervsdrivende, der klages over, eller gennem en ATB-enhed
 • at give forbrugerne mulighed for at følge status for deres anmodninger
 • at udarbejde anonymiseret statistik, herunder om mistanker om overtrædelser

Du kan finde flere oplysninger om Forbruger Europa-netværket på https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en

ECC-Net 2 er omfattet af følgende retsgrundlag:

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 254/2014 af 26. februar 2014 om et flerårigt forbrugerprogram for årene 2014-2020 og om ophævelse af afgørelse nr. 1926/2006/EF og mere specifikt forordningens artikel 2 og 3, stk. 1, litra c) og d).
 • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, navnlig artikel 21.
 • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (direktiv om ATB på forbrugerområdet), og mere specifikt direktivets artikel 14.
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2394 af december 2017 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2006/2004 og navnlig artikel 27, stk. 1.
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF

Under henvisning til artikel 5 i forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 anses databehandlingen for at være lovlig, fordi den er nødvendig for at opfylde kravene i ovennævnte retsakter samt for at sikre, at Kommissionen overholder sine juridiske forpligtelser.

 

 1. Hvilke oplysninger indsamler og behandler vi?

Vi indsamler oplysninger om følgende type brugere:

 • Forbrugere i Den Europæiske Union, Norge og Island, som henvender sig til Forbruger Europa-kontorerne for at få information og hjælp (forbrugere)
 • Kontaktpersoner for de erhvervsdrivende i Den Europæiske Union, Norge og Island, som er involveret i forbrugerklager eller -tvister (erhvervsdrivendes repræsentanter)
 • Kontaktpersoner i ATB-enheder (ATB-repræsentanter)


Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger:

 1. a) For forbrugere:
 2. i) Følgende oplysninger behandles:
 • Forbrugerens/klagerens navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • Bopælsland
 • Telefon
 • E-mail
 • Køn
 • Kommunikationssprog
 • Sammendrag/beskrivelse af anmodningen
 1. ii) Der kan indsamles andre personoplysninger med udtrykkeligt samtykke fra forbrugeren, hvis det er nødvendigt for at behandle klagen, herunder f.eks. bankoplysninger.

 2. b) For erhvervsdrivendes repræsentanter:

Oplysninger fra individuelle repræsentanter opbevares sjældent i systemet, men hvis der behandles oplysninger, kan det bl.a. dreje sig om:

 • Navnet på den erhvervsdrivendes repræsentant
 • Virksomhedens adresse
 • Postnummer
 • Land
 • Virksomhedens telefon
 • Virksomhedens e-mail

 1. c) For ATB-repræsentanter:

Oplysninger fra individuelle repræsentanter opbevares sjældent i systemet, men hvis der behandles oplysninger, kan det bl.a. dreje sig om:

 • Navnet på ATB-repræsentanten
 • Virksomhedens adresse
 • Postnummer
 • Land
 • Virksomhedens telefon
 • Virksomhedens e-mail

 

 1. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Forbrugernes, de erhvervsdrivendes repræsentanters og ATB-repræsentanternes personoplysninger opbevares, mens sagen er åben og i højst et år efter, at sagen lukkes. Dette sker for at give mulighed for at følge op, hvis der sker noget nyt efter sagens afslutning. Efter denne periode vil oplysningerne blive anonymiseret og kun blive opbevaret til statistiske formål.

 1. Hvordan beskytter vi dine oplysninger?

Alle data i elektronisk format (e-mails, dokumenter, uploadede data osv.) lagres enten på Europa-Kommissionens eller en af dennes leverandørers servere, som drives i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse af 16. august 2006 [C(2006)3602] om sikkerheden i de informationssystemer, der bruges af Europa-Kommissionen.

Kommissionens leverandører er underlagt en særlig aftaleklausul for enhver behandling af dine oplysninger på Kommissionens vegne samt de fortrolighedsforpligtelser, der gælder i medfør af gennemførelsen af direktiv 95/46/EF.

 1. Hvem har adgang til dine oplysninger, og hvem videregives de til?

For at imødekomme din anmodning vil den muligvis senere, med dit udtrykkelige samtykke, blive delt med Forbruger Europa-kontoret i det land, hvor den erhvervsdrivende befinder sig, eller i givet fald med relevante organer som en ATB-enhed eller et nationalt håndhævelsesorgan.

Hvis anmodninger deles, kan det betyde, at der tages kontakt til den erhvervsdrivende. I det tilfælde vil dine oplysninger muligvis blive videregivet, hvis det er nødvendigt for at imødekomme anmodningen.

Der gives kun adgang til dine oplysninger for de medarbejdere, der skal bruge dem. Disse medarbejdere er underlagt lovbestemte og i visse tilfælde også andre fortrolighedsaftaler.

Bemyndigede medarbejdere er sagsbehandlerne i Forbruger Europa-kontorerne samt Europa-Kommissionens personale med ansvar for produkt- eller forretningsadministration i forbindelse med ECC-Net 2.

Norge og Island er EØS/EFTA-lande og medlemmer af Forbruger Europa-netværket. Videregivelse mellem Forbruger Europa-kontorer i EU og i Norge eller Island betragtes derfor som videregivelse i henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 45/2001.

 1. Hvilke rettigheder har du, og hvordan gør du brug af dem?

I henhold til forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 har du ret til adgang til dine personoplysninger samt til at berigtige og/eller blokere dem, hvis de er urigtige eller ufuldstændige.  Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til det Forbruger Europa-kontor, du har været i kontakt med, eller til den dataansvarlige, eller i tilfælde af konflikt til Kommissionens databeskyttelsesrådgiver og om nødvendigt til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Kontaktoplysninger findes i punkt 8 nedenfor.

 1. Kontaktoplysninger

Hvis du har bemærkninger eller spørgsmål, betænkeligheder eller klager vedrørende indsamling og brug af dine personoplysninger, kan du kontakte det Forbruger Europa-kontor, du har været i kontakt med, eller den dataansvarlige, på følgende måde:

Databehandler

Forbruger Europa-kontoret, Danmark

e-mail: info@forbrugereuropa.dk

telefon: (+45) 41 71 52 00

Den dataansvarlige

Kontorchef for E.3: Håndhævelse og klageadgang på forbrugerområdet

Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og Forbrugere

Europa-Kommissionen

e-mail: JUST-E3@ec.europa.eu

Fax: +32 2 2989432

Kommissionens databeskyttelsesrådgiver: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse: edps@edps.europa.eu.

 1. Hvor finder du nærmere oplysninger?

Kommissionens databeskyttelsesrådgiver fører register over alle tilfælde af behandling af personoplysninger. Du kan få adgang til dette register via følgende link: http://ec.europa.eu/dpo-register

Denne specifikke behandling er blevet anmeldt til databeskyttelsesrådgiveren med følgende reference: Databeskyttelsesrådgiver .....